Elapsed

{{elapsedTime}}

round {{round}}/{{totalRounds}}

{{nextNextExercise.name}}

{{nextExercise.name}}

Time Left

{{leftTime}}

{{exercise.name}}

{{currentTime}}

fullscreen